فرم ثبت نام در سامانه کارت ملی کشتی

مرد
زن
کشتی گیر
کارمند
خبرنگار
Captcha

توجه داشته باشید پس از انتخاب هئیت کشتی امکان تغییر آن فقط از طریق نامه نگاری هیات کشتی امکان پذیر است.